นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

Last updated: 10 ก.พ. 2566  |  526 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

บริษัท ลีโอ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็น มาตรฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้น อาจต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ ทั้งที่เคยเป็นลูกค้า ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต รวมถึงพนักงาน บุคคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน บุคคลผู้มี อำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทนและบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของบริษัท (รวมเรียกว่า “ท่าน”) โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่จัดจำหน่ายให้กับ ลูกค้า ผ่านทางช่องทางร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ตัวแทนขาย ซุ้มกิจกรรม ศูนย์บริการ ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดต่อออนไลน์ การลงทะเบียนรับสินค้า และ/หรือ บริการต่าง ๆ และช่องทางอื่น ๆ ซึ่งบริษัทได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน  และได้อธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)

บริษัทฯ อาจมีการแก้ไข และ/หรือ ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว บริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้ทราบ หากมีการแก้ไข และ/หรือ ปรับปรุงในสาระสำคัญ โดยจะมีการระบุวันที่ล่าสุดที่มีการแก้ไข และ/หรือ ปรับปรุงไว้ที่ด้านท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้อ่านอย่างระมัดระวัง และหมั่นตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อศึกษาการแก้ไข และ/หรือ ปรับปรุง ที่บริษัทฯ อาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม


บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่าน โดยตรงหรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือ จากพันธมิตรทางธุรกิจ แหล่งข้อมูลสาธารณะ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามที่ท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ และตามความต้องการของท่านในผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้

1.  ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ วันเดือนปีเกิด ชื่อบริษัทฯ ตำแหน่งงาน เงินเดือน ประวัติการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน (เช่น ชื่อองค์กรที่ทำงาน ประเภทขององค์กรที่ทำงาน สถานที่ ทำงาน ตำแหน่ง อายุการทำงาน แผนก อาชีพ ตำแหน่งงาน เป็นต้น) เพศ สัญชาติ สถานภาพการสมรส ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียงบันทึก เทปบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ ลายมือชื่อ บันทึกจากกล้องวงจรปิด อัตราส่วนการถือหุ้น รวมถึง ข้อร้องเรียน ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ และข้อซักถามผ่านทางโซเชียลมีเดีย

2. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางทะเบียน ที่อยู่ที่พักอาศัย ที่อยู่ทางธุรกิจ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร อีเมล รหัสไปรษณีย์ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย และข้อมูลติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

3. ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยราชการ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร เลขที่ประกันสังคม รวมถึงข้อมูลจากทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัท (ที่ระบุรายชื่อกรรมการบริษัท) หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและคล้ายคลึงกัน

4. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัท

5. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ราคาซื้อขาย ค่าธรรมเนียม วิธีการชำระเงิน (เช่น เงินสด บัตรเครดิต) หมายเลข และข้อมูลบัตรเงินสด บัตรเดบิตและบัตรเครดิต ข้อมูลพร้อมเพย์ บัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขบัญชีและประเภทบัญชีธนาคาร ประวัติทางบัญชีธนาคาร รายการเงินฝากถอนในบัญชี  สินทรัพย์ หมุนเวียน ที่มาของรายได้ รายละเอียดการ จ่ายเงิน อันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตและรายได้ต่อเดือน และข้อมูลการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ (ผ่านแอปพลิเคชัน)

6. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่สำคัญ เช่น ประวัติการซื้อ จำนวนเงินในการซื้อ พฤติกรรมการซื้อ และ/หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ รวมถึง สิ่งที่โปรดปราน ความชอบ ความสนใจและรายการ ข้อมูลที่ท่านค้นหา

7.  ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ข้อมูลระบุประเภทฮาร์ดแวร์ เช่น หมายเลขประจำเครื่อง (UDID) ข้อมูลที่อยู่การควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control) ข้อมูลระบุประเภทซอฟท์แวร์ เช่น ข้อมูลระบุสำหรับผู้โฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (IDFA) หรือข้อมูลระบุสำหรับผู้โฆษณาสำหรับ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (AAID) ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ Single Sign-On (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัทฯ คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

8.  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท เช่น การเปิดบัญชีลูกค้า การบริหารการดำเนิน งานการชำระเงิน การระงับข้อพิพาท การประมวลผล และการรายงานต่าง ๆ  ในนามของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจรวมถึง ลายมือชื่อ และบันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ

9.  ข้อมูลในการติดตั้ง/บำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น ข้อมูลสถานที่ตั้ง พิกัดตำแหน่ง สำหรับการติดตั้ง/บำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง/บำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ณ สถานที่ ติดตั้งใช้งาน ข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุง ข้อมูลประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

10.  ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและ บริการ และวิธีการที่ท่านใช้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของบริษัท (รวมถึง เนื้อหาที่ท่านเข้าชมลิงก์ที่ท่านคลิก เพื่อดู และข้อมูลอื่น ๆ)

11. ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด โปรดดูรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลจากกล้องวงจรปิดของบริษัทฯได้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องวงจรปิด”และ/หรือ

12. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลประวัติความสัมพันธ์รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับท่าน เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัท ตามที่ระบุในสัญญา ข้อมูลที่ลงทะเบียน ใบสมัคร ผลสำรวจ งานวิจัย หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่ท่าน ลงเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาด การสัมมนา การอบรม หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษัท

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากท่านเองแก่บริษัทฯ (เช่น บุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือ คู่กรณี) เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ และข้อมูลติดต่อ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้น โดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ (2) การได้รับความ ยินยอม (ตามที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็น) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน”) เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารราชการ (เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประจำตัวประชาชน) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนฐานความยินยอม โดยชัดแจ้ง หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ เมื่อได้รับ ความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน บุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือของผู้ที่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลโดยมิได้เจตนา บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เฉพาะที่บริษัทฯ สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่นอกเหนือจากความยินยอมได้ หรือตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น


วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


1. วัตถุประสงค์โดยอาศัยฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง


บริษัทฯ อาจอาศัยความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดบางประเภทซึ่งเราไม่อาจอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้ เช่น การติดต่อสื่อสารด้าน การตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการจาก บริษัทฯ ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจที่เหมาะสม

ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมได้โดยการติดต่อบริษัทฯ (ตามรายละเอียดในด้านท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัว) ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อาศัยความยินยอมของท่านที่เคยให้ไว้ก่อนการเพิกถอนนั้น อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ความยินยอมหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ หรือได้เพิกถอนความยินยอมของท่านในภายหลัง บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้


2.     วัตถุประสงค์โดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ


บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์ และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือ ระงับอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (6) เพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตาม กฎหมายในอนาคต หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1)   เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการให้แก่ท่าน เช่น เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการกับความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน เพื่อเสนอราคา เพื่อให้บริการ รักษา ป้องกัน ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน เพื่อ สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัท เพื่อบริหารจัดการบัญชีและเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน การคืนเงิน การออก ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เพื่อดำเนินการและติดตามการจัดส่ง รับ ส่งคืน และเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบการยืนยันและการยกเลิกธุรกรรมเพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อ

2)   เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตน เช่น เพื่อลงทะเบียน บันทึกและตรวจสอบข้อมูล พิสูจน์และยืนยันตัวตน

3)   เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่น เพื่อใช้ในการติดต่อใด ๆ และจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรม (เช่น งานสัมมนา การอบรม กิจกรรม CSR งานแถลงข่าว งานแสดงสินค้า หรือ นิทรรศการต่าง ๆ เป็นต้น)

4) เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด เช่น การติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาด และการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการจาก บริษัทฯ ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจที่เหมาะสม

5)   เพื่อดูแลจัดการความสัมพันธ์ เช่น เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาตามเรื่องที่บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนมาและปรับปรุงการให้บริการ และเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการ

6)   เพื่อคัดสรรและเสนอสินค้าหรือบริการที่น่าจะอยู่ในความสนใจและเหมาะสมกับความต้องการ เช่น การให้บริษัทฯ ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจของเราใช้ผลลัพธ์จากการตรวจสอบและจับคู่ข้อมูล การแจกแจง คุณลักษณะของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแนะนำสินค้าและบริการที่อาจเป็นที่สนใจ เพื่อระบุความชื่นชอบและมอบประสบการณ์แบบเฉพาะตัว และเพื่อพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มในอนาคตให้ตรงกับความสนใจ

7)   เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น เพื่อทำการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำ รายงานภายในบริษัทฯ เพื่อดูแลการปฏิบัติการ ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานภายในกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของการดำเนินงานภายในเพื่อวางแผนและวางกลยุทธ์การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และนโยบายองค์กร และเพื่อพัฒนาการประกอบกิจการ หรือต่อยอดในธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป

8)   เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์ม เช่น เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวก และรับรองให้มั่นใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน เว็บไซต์และแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น

9)   เพื่อบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัด การระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และการเข้าใช้งานระบบและการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ ภายในด้านธุรกิจตามข้อปฏิบัติภายใน นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ และเพื่อแก้ไข และอัพเดตข้อมูล บนฐานข้อมูลต่าง ๆ

10) เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลอัน ควรเชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง หรือต้องให้ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อดำเนินการ ตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย โดย บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสืบสวน สอบสวน ภายใน หรือการป้องกันอาชญากรรม การฉ้อโกง และ/หรือ เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

11) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เมื่อจำเป็น และชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตใด ๆ ข้อร้องเรียนเรื่อง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการ สูญเสียทรัพย์สิน เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่ของบริษัทฯ เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบภายใน องค์กร  เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญาและเพื่อปกป้องความ มั่นคงและและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทฯ

12) เพื่อการโอนในกรณีที่มีการโอนหรือควบรวมกิจการขององค์กร เช่น ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบรวม ปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง บุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น

13) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบการดําเนินงานและ การประเมินความเสี่ยง และ/หรือ

14) เพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สิน อาทิ เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือ เพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน หากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในนโยบายความป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ใน ประเทศไทย หรืออยู่ต่างประเทศก็ได้ ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบ เพิ่มเติมว่าบุคคล ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร เนื่องจากท่านจะอยู่ใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

1. บริษัทในเครือ บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายในบริษัท และบริษัทในเครือ เท่าที่ จำเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎระเบียบของบริษัทฯ และในการทำตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

2. ผู้ให้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของบริษัทฯ หรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการ โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ ผู้พัฒนา อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ (3) ผู้ให้ บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ (4) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และขนส่งสินค้า (5) ผู้ให้บริการด้านการ จัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ และ/หรือ (6) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บ และ/หรือ ทำลายเอกสาร

ทั้งนี้ ในการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทฯ เพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด บริษัทฯ จะดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการ ที่บริษัทฯ ทำงานด้วยทั้งหมดจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย

3. พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการธนาคาร การเงิน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกันภัย รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ขายอื่น ๆ ซึ่งได้เสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการให้กับท่าน ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูก เปิดเผยหรือโอนในลักษณะนี้ จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4. ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาโครงการหรือที่ปรึกษาทางการเงิน (2) ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้บริการดำเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้คดีหรือฟ้องร้องคดี และ/หรือ (3) ผู้สอบบัญชีซึ่งให้บริการด้านบัญชี หรือตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทฯ

5. บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนดไว้ ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ โดยบุคคลภายนอกเหล่านั้น อาจรวมถึงผู้บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ สถานทูต กงสุล หรือบุคคลภายนอก รายอื่นที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลภายนอก ความปลอดภัยส่วนตัวของบุคคล หรือเพื่อตรวจหา ป้องกัน หรือจัดการกับ การฉ้อโกง หรือเพื่อการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย

6. บุคคลภายนอกอื่น ๆ  บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น บุคคลทั่วไป ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลภายนอกที่ร้องขอดูข้อมูลจากกล้องวงจรปิด เป็นต้น

7. บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร ฟื้นฟูกิจการ ควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด การซื้อขาย กิจการร่วมค้า การโอนสิทธิ การโอนหรือจำหน่ายธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัทฯ หรือธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลแก่พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้โอน หรือผู้รับโอน ในกรณีที่เหตุข้างต้นเกิดขึ้น บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับโอนสิทธิจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้


เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (Trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือ เพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการคุกกี้บางประเภทนั้นมีความจำเป็น (Necessary Cookie) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่น ๆ จะช่วยให้ บริษัทฯ สามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน และปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน อันจะทำให้การท่องเว็บไซต์ของท่านสะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน โดยปกติ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่าว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านเลือกไม่ให้มีการ ติดตามโดยคุกกี้ อาจมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และหากไม่มีการเก็บคุกกี้ การใช้งานฟังก์ชันหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนของท่านอาจถูกจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “นโยบายคุกกี้”


การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ


บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น  


มาตรการรักษาความปลอดภัย


1.  บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบเทคนิคและการบริหารจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้งาน  การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผย โดยไม่ได้ตั้งใจ โดยผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เป็นครั้งคราวตามที่จำเป็น หรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำทางกฎหมายตามที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง


ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล


บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสม  เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ แจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด


สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านอาจจะมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (Right to Access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัทฯ และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน  รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยที่มาการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (Right to Rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (Right to Data Portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

4. สิทธิขอคัดค้าน (Right to Object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อ ดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

5. สิทธิขอถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) หากท่านได้ให้ความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน- บุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

6. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (Right to Erasure/Destruction) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอม หรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

7. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Right to Restriction of Processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็น และต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน

8. สิทธิร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
รายละเอียดการติดต่อ


หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อที่

บริษัท ลีโอ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

ที่อยู่:                    เลขที่ 27 ชั้นที่ 4 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์:              02-746-9500 

เว็บไซต์     :           https://www.lpsups.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมล:                   pdpa-lps@lpsups.com                          

แก้ไขล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2566

Image by rawpixel.com on Freepik          

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้